Thiết kế – thẩm duyệt – nghiệm thu PCCC – Phần 1

PHẦN I: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THẨM DUYỆT, NGHIỆM THU VỀ PCCC

I. Quy định của pháp luật về công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC

– Công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC được quy định Điều 15 Luật PCCC năm 2001. Các nội dung này được quy định, hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định từ Điều 10 đến điều 15, khoản 4 Điều 53, Phụ lục V, Phụ lục IX. Trong đó:

– Điều 10. Yêu cầu về PCCC khi lập quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch;

– Điều 11. Yêu cầu về PCCC khi lập dự án và thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình;

– Điều 12. Kinh phí PCCC trong đầu tư, xây dựng;

– Điều 13. Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

– Điều 14. Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới, đơn vị tư vấn dự án, giám sát thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, cơ quan phê duyệt quy hoạch, cơ quan phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, cơ quan cấp giấy phép xây dựng và cơ quan Cảnh sát PCCC trong đầu tư, xây dựng công trình;

– Điều 15 Nghiệm thu, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC;

– Khoản 4 Điều 53 Quy định chuyển tiếp;

– Phụ lục V Danh mục dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

– Phụ lục IX Biểu mẫu sử dụng trong công tác PCCC.

Thiết kế hệ thống PCCC phải được thẩm duyệt trước khi công trình bắt đầu thi công
Thiết kế hệ thống PCCC phải được thẩm duyệt trước khi công trình bắt đầu thi công

Các nội dung lưu ý đối với công tác thẩm duyệt được C07 hướng dẫn chi tiết tại văn bản số 2075/C07-P4 ngày 09/8/2022, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng, chủ đầu tư thực hiện thẩm duyệt thiết kế về PCCC

1.1 Xác định đối tượng thẩm duyệt theo khối tích, tổng khối tích

1.1.1 Khối tích của nhà được tính dựa trên các kích thước sau (tham khảo TCVN 9255:2012)

– Kích thước mặt bằng lấy theo khoảng cách giữa các bề mặt hoàn hiện phía trong của tường bao, hoặc ở tất cả các mặt không có tường bao thì tính đến một mặt phẳng thẳng đứng kéo đến cạnh ngoài trên cùng của sàn.

– Chiều cao lấy theo khoảng cách từ bề mặt trên của sàn phía dưới đến mặt bề mặt dưới của sàn phía trên hoặc mái.

1.1.2. Tổng khối tích của một dự án, công trình được tính toán bằng tổng khối tích các hạng mục trong khuôn viên của dự án, công trình đó, không bao gồm các hạng mục phụ trợ không có nguy hiểm về cháy, nổ, được bố trí độc lập và bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC đến các hạng mục xung quanh (nhà bảo vệ, nhà vệ sinh công cộng, trạm bơm nước thải…).

1.2. Xác định đối tượng thẩm duyệt theo số tầng, chiều dài phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC

1.2.1 Số tầng nhà để xác định đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC được quy định cụ thể như sau

Số tầng tòa nhà bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng lửng, tầng tum) và tầng nửa hầm. Một số trường hợp tầng tum và tầng lửng không tính vào số tầng cao (Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 về cấp công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng):

– Tầng tum không tính vào số tầng cao của công trình khi diện tích mái tum không vượt quá 30 % diện tích sàn mái, có chức năng sử dụng làm tum thang, kỹ thuật.

– Nhà ở riêng lẻ kết hợp các mục đích dân dụng khác: Tầng lửng có diện tích sàn không vượt quá 65 % diện tích sàn xây dựng của tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới và chỉ cho phép có một tầng lửng không tính vào số tầng cao của nhà.

– Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp: Duy nhất 01 tầng lửng không tính vào số tầng cao của công trình khi tầng lửng chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật (ví dụ: sàn kỹ thuật đáy bể bơi, sàn đặt máy phát điện, hoặc các thiết bị công trình khác), có diện tích sàn xây dựng không vượt quá 10 % diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới và không vượt quá 300 m2.

– Các công trình khác: Tầng lửng chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật, có diện tích sàn không vượt quá 10 % diện tích sàn xây dựng của tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới.

1.2.2 Chiều dài hầm đường bộ, hầm đường sắt: chiều dài đường hầm được xác định là đường kín dành cho xe cơ giới, phương tiện lưu thông được giới hạn ở các cửa hầm.

1.2.3 Chiều dài phương tiện giao thông đường thủy quy định tại khoản 12 Điều 13 và mục 21 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 được xác định theo chiều dài tàu (L). Chiều dài tàu là khoảng cách, tính bằng mét, đo theo phương nằm ngang trên đường nước thiết kế toàn tải, từ mép trước của sống mũi đến mép sau của trụ lái (hoặc tâm trục lái nếu không có trụ lái), hoặc bằng 96 % chiều dài toàn bộ của đường nước thiết kế toàn tải, lấy trị số nào lớn hơn. Đối với tàu không có trục lái thì L là chiều dài của đường nước thiết kế toàn tải. Trong mọi trường hợp, L không được lớn hơn đường nước thiết kế (QCVN 72:2013/BGTVT sửa đổi 1:2015).

1.3. Xác định đối tượng góp ý đồ án quy hoạch

– Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, các khu chức năng theo Luật Quy hoạch quy định tại Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 là đồ án quy hoạch chi tiết của một khu vực, một dự án cụ thể nằm trong đô thị, các khu chức năng hoặc đồ án quy hoạch chi tiết của toàn bộ đô thị, khu chức năng được lập với tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 đối với khu công nghiệp có quy mô trên 20 ha; trường hợp dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô từ 05 héc ta (từ 02 héc ta đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì phải góp ý về PCCC đối với đồ án quy hoạch;

– Các trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên không bắt buộc phải góp ý về PCCC đối với đồ án quy hoạch nhưng phải bảo đảm yêu cầu về PCCC theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC.

1.4. Xác định đối tượng chấp thuận địa điểm xây dựng

– Đối tượng chấp thuận địa điểm là các công trình độc lập có nguy hiểm cháy, nổ quy định tại các mục 15, 16 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 (trừ trạm cấp xăng dầu nội bộ và cơ sở sử dụng khí đốt).

– Trường hợp công trình có hạng mục nguy hiểm cháy, nổ với công năng tương tự đối tượng quy định tại các mục 15, 16 Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 nhưng công trình không thuộc đối tượng quy định tại các mục 15, 16 Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 thì không phải chấp thuận địa điểm xây dựng.

1.5. Xác định đối tượng thẩm duyệt đối với một số trường hợp

1.5.1 Công trình nhà hỗn hợp (có từ 02 công năng trở lên)

1.5.1.1 Nhà ở kết hợp kinh doanh

Trường hợp phần kinh doanh của nhà có quy mô thuộc đối tượng thẩm duyệt theo quy định tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 thì phải thẩm duyệt cho toàn bộ công trình.

1.5.1.2 Nhà không có công năng ở

Trường hợp công trình cao dưới 7 tầng và có khối tích dưới 5.000 m3, việc xác định đối tượng thẩm duyệt dựa trên quy mô (số tầng, khối tích) của từng công năng, đối chiếu với quy định cho công năng đó tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020, trường hợp thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC thì phải đối chiếu, thẩm duyệt cho toàn bộ công trình.

1.5.2 Nhà thương mại liên kế (shophouse), biệt thự, villa kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng

Đối với các nhà thương mại liên kế; biệt thự, villa kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng trong cùng một dự án được bố trí theo từng khối nhà (hoặc dãy nhà) và được ngăn cháy độc lập bằng tường ngăn cháy hoặc bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC, có kết cấu và giải pháp thoát nạn độc lập đối với từng nhà thì xác định quy mô để thực hiện thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo từng nhà thuộc dãy nhà đó mà không tính tổng khối tích của cả dãy nhà, khu nhà.

Khi các nhà này có chung tầng hầm thì căn cứ quy mô, tính chất sử dụng của tầng hầm nếu thuộc Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 thì phải thẩm duyệt cho phần hầm, trong đó lưu ý giải pháp ngăn cháy độc lập giữa tầng hầm và các nhà xây dựng trên mặt đất, thoát nạn của tầng hầm đi qua các thang riêng.

1.5.3 Trường hợp khi xét đối tượng thẩm duyệt theo tên dự án không thuộc Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 nhưng trong dự án có các công trình, hạng mục công trình mà quy mô, tính chất sử dụng thuộc đối tượng thẩm duyệt thì phải thực hiện thẩm duyệt cho các công trình, hạng mục công trình đó. Ví dụ: Công trình tôn giáo (đền, chùa…) hoặc sân gôn không được quy định trong Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 nhưng trong khuôn viên xây dựng các hạng mục như nhà hàng, khách sạn… thì căn cứ quy mô của nhà hàng, khách sạn đó để xác định đối tượng thẩm duyệt.

1.5.4 Hệ thống điện mặt trời mái nhà

– Công trình thuộc Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà thì phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Việc xác định chủ đầu tư đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo hướng dẫn tại mục 6 phần này.

– Hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình không thuộc Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 thì không yêu cầu phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

1.5.5 Trạm sạc xe điện

Trạm sạc xe điện không phải là đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC quy định trong phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, khi đặt trạm sạc xe điện trong một số loại hình công trình thì việc xác định đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC được quy định như sau:

– Đối với trạm sạc xe điện đặt tại gara xe độc lập; tại gara xe trong nhà của các công trình; trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu thì yêu cầu thực hiện thẩm duyệt với các đối tượng là các gara xe, công trình, cửa hàng xăng dầu quy định tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020. Việc xác định chủ đầu tư đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo hướng dẫn tại mục 6 phần này. Trường hợp bố trí bổ sung trạm sạc xe điện trong gara độc lập, gara trong nhà của các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt quy định tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 nhưng việc bố trí không làm ảnh hưởng đến các điều kiện an toàn PCCC quy định tại điểm b khoản 5 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 (không làm thay đổi giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; không thay đổi, cản trở đường, lối thoát nạn; không điều chỉnh hệ thống báo cháy, chữa cháy của công trình) thì không yêu cầu phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Trường hợp bố trí trạm sạc trong công trình cửa hàng xăng dầu hiện hữu đã bảo đảm khoảng cách an toàn từ trạm sạc đến các hạng mục trong cửa hàng thì không yêu cầu phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

– Đối với trạm sạc xe điện đặt ngoài trời (trừ trường hợp đặt trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu) thì không yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

 

  1. Thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về PCCC

Thẩm quyền thẩm duyệt được quy định tại khoản 12 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

2.1. Xác định nhóm dự án để xác định thẩm quyền thẩm duyệt

Khi xác định tổng mức đầu tư dựa trên tiêu chí giá trị đầu tư của Luật Đầu tư công để phân nhóm dự án phải căn cứ trên giá trị tổng mức đầu tư thể hiện trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc diện phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó tiêu chí phân loại nhóm dự án  (tham khảo tại văn bản số 2075/C07-P4 ngày 09/8/2022).

2.2. Xác định chiều cao công trình, chiều dài phương tiện đường thủy để xác định thẩm quyền thẩm duyệt

2.2.1 Chiều cao công trình được xác định theo chiều cao an toàn PCCC quy định tại Điều 1.4.9 của QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

2.2.2 Chiều dài phương tiện giao thông đường thủy quy định tại khoản 12 Điều 13 và mục 21 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP được xác định theo chiều dài tàu (L) (hướng dẫn tại điểm 1.2.3 mục 2 phần I nêu trên).

2.3. Thẩm quyền thẩm duyệt trong một số trường hợp đặc biệt

2.3.1 Trường hợp dự án đầu tư xây dựng được phân chia thành các dự án thành phần theo nguyên tắc dự án thành phần có thể vận hành, khai thác độc lập mà trong quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư có nội dung dự kiến phân chia dự án thành phần thì xác định thẩm quyền thẩm duyệt cho từng dự án thành phần.

2.3.2 Trường hợp thay đổi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến thay đổi nhóm dự án:

– Dự án đã triển khai xây dựng mà tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc nhóm B, C và đã được PC07 Công an các địa phương thẩm duyệt, nghiệm thu theo quy định, sau đó điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trở thành nhóm A, thì thẩm quyền thẩm duyệt thuộc C07.

– Dự án đã triển khai xây dựng mà tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc nhóm A và đã được C07 thẩm duyệt, nghiệm thu, sau đó điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trở thành nhóm B, C, thì thẩm quyền thẩm duyệt thuộc PC07.

2.3.3 Trường hợp dự án thuộc nhóm B, C có công trình cao trên 100 m thì C07 chỉ thực hiện thẩm duyệt đối với công trình đó, các công trình còn lại của dự án thuộc thẩm quyền thẩm duyệt của PC07.

2.3.4 Dự án đã được C07 thẩm duyệt, nghiệm thu đưa vào sử dụng thì khi cải tạo, điều chỉnh, thay đổi tính chất sử dụng hoặc bổ sung hạng mục nhưng không thuộc diện phải điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì C07 ủy quyền PC07 Công an cấp tỉnh thực hiện việc thẩm duyệt điều chỉnh, bổ sung về PCCC. Trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thẩm quyền thẩm duyệt thuộc C07.

  1. Xác định đối tượng phải góp ý về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế cơ sở điều chỉnh

3.1. Xác định đối tượng dự án, công trình phải góp ý về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở

Căn cứ khoản 1 Điều 58 Luật Xây dựng năm 2020, căn cứ khoản 3 Điều 5, khoản 5 Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, để thống nhất trình tự góp ý thiết kế cơ sở, thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật với các cơ quan chuyên môn về xây dựng thì các trường hợp dự án, công trình (thuộc đối tượng của phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020) phải thực hiện bước góp ý về PCCC đối với thiết kế cơ sở là các dự án thuộc diện phải có từ 2 bước thiết kế trở lên (danh mục các công trình thuộc diện góp ý thiết kế cơ sở tham khảo tại văn bản số 2075/C07-P4 ngày 09/8/2022).

3.2. Các trường hợp dự án, công trình phải thực hiện góp ý về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, để thống nhất trình tự góp ý thiết kế cơ sở điều chỉnh với các cơ quan chuyên môn về xây dựng thì các trường hợp dự án, công trình (thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020) phải thực hiện góp ý về PCCC đối với thiết kế cơ sở điều chỉnh là các dự án thuộc diện phải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (4) và có thay đổi về công suất, quy mô (tăng diện tích xây dựng, tăng số tầng, chiều cao), giải pháp bố trí các công năng chính trong công trình đã được góp ý thiết kế cơ sở trước đó dẫn đến yêu cầu phải đánh giá lại giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn PCCC.

(4) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trong các trường hợp sau:

– Khi điều chỉnh dự án có thay đổi về mục tiêu, quy mô sử dụng đất, quy mô đầu tư xây dựng;

– Khi có thay đổi về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án tại quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác hoặc quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt;

– Khi điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công;

– Khi có thay đổi về giải pháp bố trí các công năng chính trong công trình dẫn đến yêu cầu phải đánh giá lại về giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn xây dựng, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của dự án.

Lưu ý: Yêu cầu góp ý về PCCC thiết kế cơ sở điều chỉnh không áp dụng đối với trường hợp cải tạo công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

  1. Về cấp văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC

4.1. Văn bản góp ý về PCCC đối với đồ án quy hoạch xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020, trong đó lưu ý:

– Văn bản góp ý về PCCC đối với đồ án quy hoạch xây dựng không thay thế cho Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của dự án. Trong văn bản góp ý về PCCC đối với đồ án quy hoạch xây dựng phải có nội dung khuyến cáo cơ quan, tổ chức lập quy hoạch về việc chuẩn bị điều kiện đầu tư, bố trí đội PCCC chuyên ngành, trang bị xe chữa cháy và các phương tiện PCCC… cho giai đoạn tiếp theo;

– Đối với dự án chưa được góp ý về PCCC nhưng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500, thì khi điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 phải được góp ý của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH theo quy định.

– Lưu ý, trong đó cần tập trung đối chiếu các giải pháp về PCCC, cụ thể:

– Khoảng cách an toàn PCCC giữa công trình, cụm công trình, các khu đất, các lô nhà đến các khu dân cư và công trình xung quanh;

– Đường giao thông cho xe chữa cháy, bãi đỗ (khoảng trống) cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy;

– Nguồn nước chữa cháy (bồn, bể hoặc hồ tự nhiên, nhân tạo hoặc hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà); hệ thống thông tin liên lạc, nguồn điện phục vụ cho các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy;

– Bố trí địa điểm xây dựng doanh trại cho đơn vị Cảnh sát PCCC theo quy định tại Điều 2.6.13 QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

4.2. Văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng

– Trường hợp địa điểm xây dựng công trình bảo đảm các giải pháp về PCCC thì cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH cấp văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng.

– Trường hợp hồ sơ, địa điểm xây dựng công trình chưa bảo đảm đầy đủ các giải pháp về PCCC thì phải có văn bản trả lời nêu rõ các nội dung chưa bảo đảm theo quy định.

– Trường hợp cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH đã có các văn bản tham gia ý kiến với các Sở, ngành về địa điểm xây dựng của công trình thì chủ đầu tư vẫn phải thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận địa điểm xây dựng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.

– Trường hợp cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham gia đoàn liên ngành để kiểm tra địa điểm xây dựng công trình thì vẫn phải thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận địa điểm xây dựng, tuy nhiên có thể căn cứ kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành để cấp văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng cho công trình mà không cần kiểm tra lại địa điểm xây dựng công trình.

Lưu ý, trong đó cần tập trung đối chiếu các giải pháp về PCCC, cụ thể:

– Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô, tính chất của nhà (thể hiện tại thuyết minh thiết kế);

– Khoảng cách an toàn PCCC từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình lân cận hiện hữu hoặc theo quy hoạch phải bảo đảm theo quy định (thể hiện tại bản vẽ tổng mặt bằng);

– Thiết kế có thể hiện hướng gió (để kiểm tra việc tính toán bức xạ nhiệt đối với một số công trình xác định khoảng cách an toàn căn cứ trên tính toán bức xạ nhiệt); cao độ công trình (để xác định loại kho ngầm hay nổi chứa xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp).

4.3. Văn bản góp ý về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở

– Đối với các công trình, khi bảo đảm các giải pháp về PCCC thì trả lời bằng văn bản góp ý đối với hồ sơ thiết kế cơ sở. Văn bản góp ý cần nêu rõ các giải pháp thiết kế về PCCC đã bảo đảm yêu cầu trong giai đoạn thiết kế cơ sở.

– Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ các giải pháp về PCCC nêu trên thì phải có văn bản trả lời nêu rõ các nội dung chưa bảo đảm theo quy định.

Lưu ý: trong đó cần tập trung đối chiếu các giải pháp về PCCC, cụ thể:

  1. Sự phù hợp của danh mục các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về PCCC để thiết kế đối với dự án, công trình (thể hiện trong thuyết minh);
  2. Đường giao thông cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy (thể hiện trong bản vẽ thiết kế cơ sở)

– Đường giao thông cho xe chữa cháy phải bảo đảm chiều rộng thông thủy của mặt đường, chiều cao thông thủy, bãi quay xe tại cuối đường cụt, vị trí tránh xe và thuyết minh tải trọng của đường cho xe chữa cháy;

– Bãi đỗ xe chữa cháy phải bảo đảm vị trí tương ứng với lối vào từ trên cao (nếu có), khoảng cách đến nhà hoặc đến lối vào từ trên cao, chiều rộng, chiều dài, chiều cao thông thủy và thuyết minh tải trọng của bãi đỗ xe chữa cháy.

  1. Khoảng cách an toàn PCCC: Phải bảo đảm khoảng cách đến công trình lân cận hoặc đến đường ranh giới khu đất và khoảng cách giữa các hạng mục trong công trình (thể hiện tại bản vẽ tổng mặt bằng).
  2. Bậc chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy nổ

– Hạng nguy hiểm cháy nổ, bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô, tính chất của nhà (thể hiện trong thuyết minh thiết kế);

– Đối với công trình công nghiệp phải thuyết minh dây chuyền, công nghệ sản xuất.

  1. Mặt bằng bố trí công năng, lối và đường thoát nạn

– Giải pháp bố trí công năng của từng hạng mục trong công trình, số tầng, chiều cao công trình phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC;

– Giải pháp bố trí các lối và đường thoát nạn: thiết kế số lượng lối thoát nạn (xác định trong từng khoang cháy), chiều rộng, chiều cao lối và đường thoát nạn, loại thang bộ thoát nạn, lối ra thoát nạn tại tầng 1 (tách biệt, lối ra ngoài trực tiếp), khoảng cách thoát nạn phù hợp với công năng của công trình;

– Đối với nhà có chiều cao PCCC trên 100 m đến 150 m phải thiết kế gian lánh nạn bảo đảm vị trí, diện tích, lối vào thang bộ và khoang đệm của thang máy chữa cháy, giải pháp thông gió bảo đảm theo quy định.

4.4. Thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh (đối với công trình đã được thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC)

– Trường hợp nội dung thiết kế chỉ điều chỉnh một phần hạng mục, hệ thống PCCC trong công trình thì chỉ xem xét thẩm duyệt đối với nội dung điều chỉnh và cấp công văn thẩm duyệt kèm theo danh mục các bản vẽ, tài liệu và được coi là một thành phần bổ sung của giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC đã cấp trước đó (mẫu PC09 theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020), không thu phí thẩm duyệt. Lưu ý, trong hồ sơ thiết kế cần yêu cầu chủ đầu tư thể hiện phạm vi, nội dung điều chỉnh.

– Trường hợp nội dung thiết kế điều chỉnh làm thay đổi toàn bộ phương án thiết kế đã được duyệt (quy mô, công năng, tính chất sử dụng và các giải pháp PCCC…) mà nội dung thiết kế mới bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 thì thực hiện thẩm duyệt lại để cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC thay thế Giấy chứng nhận thẩm duyệt đã cấp trước đó, đồng thời thực hiện thu phí thẩm duyệt theo quy định tại Thông tư 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 và các quy định có liên quan trên tổng mức đầu tư mới.

– Đối với trường hợp bổ sung xây dựng thêm hạng mục xây mới thì xem xét cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt, thực hiện thu phí thẩm duyệt theo quy định tại Thông tư 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 và các quy định có liên quan trên tổng mức đầu tư xây dựng hạng mục mới.

4.5. Thẩm duyệt thiết kế cải tạo, mở rộng (đối với công trình đã được nghiệm thu)

4.5.1. Trường hợp cải tạo, mở rộng đã bảo đảm các yêu cầu về PCCC, cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH cấp văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC (Mẫu PC09), thực hiện thu phí thẩm duyệt căn cứ trên dự toán xây dựng của phần cải tạo, mở rộng.

4.5.2. Trường hợp bổ sung hạng mục mới thì cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và thực hiện thu phí thẩm duyệt căn cứ trên dự toán của hạng mục bổ sung.

4.6. Thẩm duyệt đối với các công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC theo quy định, Cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH cần thành lập đoàn để tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng các điều kiện an toàn PCCC của công trình theo quy định tại Điều 5 và Điều 11 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020, trong đó tập trung vào các yêu cầu: Khoảng cách an toàn PCCC; Giao thông cho xe chữa cháy; Bậc chịu lửa; Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, chống tụ khói; Giải pháp thoát nạn; Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy; Trang bị phương tiện PCCC ban đầu và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan.

– Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế của công trình đảm bảo các yêu cầu theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC thì hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ thiết kế cải tạo, bổ sung về PCCC;

– Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế của công trình chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC thì hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh đảm bảo các yêu cầu tại Điều 11 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và lập hồ sơ thiết kế cải tạo, bổ sung về PCCC.

Sau khi chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thiết kế cải tạo công trình thì trình hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH để được thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.

4.7. Đối với cơ sở đang hoạt động và không thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 khi mở rộng thêm các hạng mục khác dẫn đến cơ sở thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 thì thực hiện như sau:

– Trường hợp hạng mục xây dựng mới độc lập, bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC đối với các hạng mục hiện hữu thì tiến hành đối chiếu thẩm duyệt riêng hạng mục mở rộng theo quy định hiện hành;

– Trường hợp hạng mục xây dựng mới gắn liền hoặc kết nối với hạng mục hiện hữu liên quan đến kết cấu, ngăn cháy, thoát nạn hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC thì thực hiện đối chiếu thẩm duyệt tổng thể các hạng mục mới và hạng mục hiện hữu theo quy định hiện hành.

4.8. Thẩm duyệt về PCCC đối với các công trình nằm trong dự án

Đối với dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình, hạng mục công trình, chủ đầu tư có thể đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC 01 lần đối với tất cả các công trình thuộc dự án hoặc đề nghị thành nhiều lần riêng đối với từng công trình, hạng mục công trình có thể khai thác, vận hành độc lập, bảo đảm an toàn PCCC. Ví dụ: Dự án nhà ở được phê duyệt bao gồm khu nhà ở cao tầng, khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ, trường mầm non nằm ở các khu đất độc lập với nhau. Chủ đầu tư có thể đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC 01 lần đối với toàn bộ dự án, hoặc đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC riêng đối với khu nhà ở cao tầng, khu thương mại dịch vụ, hoặc nhà trẻ, trường mầm non. Cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH góp ý đối với hồ sơ thiết kế cơ sở, thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với từng công trình, hạng mục công trình theo đề nghị của chủ đầu tư.

  1. Các thành phần văn bản pháp lý liên quan trong hồ sơ đề nghị thẩm duyệt

Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm duyệt, cần kiểm tra thành phần pháp lý của dự án được quy định tại Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 như: văn bản góp ý thiết kế cơ sở về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có), giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), văn bản thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có). Cụm từ “nếu có” được hiểu là đối với các trường hợp quy định dự án, công trình phải có các văn bản này. Mục đích để kiểm tra quy mô, tính chất hoạt động của công trình để xác định đối tượng thẩm duyệt theo quy định của Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020, đối chiếu dự toán tổng mức đầu tư do chủ đầu tư lập với tổng mức đầu tư trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư để xác định rõ nhóm dự án, thẩm quyền thẩm duyệt dự án, công trình.

5.1. Dự án thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư (khoản 1 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020).

Theo quy định tại Điều 30, Điều 31, Điều 32 Luật Đầu tư năm 2020, các dự án thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư (tham khảo tại văn bản số 2075/C07-P4 ngày 09/8/2022).

5.3. Dự án phải có văn bản thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng là dự án công trình phải góp ý về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở theo nội dung quy định tại phần III Phụ lục này.

5.4. Thành phần hồ sơ đối với trường hợp cải tạo: Trường hợp công trình hiện hữu đã được cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH có thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định mà có điều chỉnh, cải tạo nhưng không thay đổi về quy mô, công năng chính của công trình thì không yêu cầu các văn bản chấp thuận về đầu tư và quyền sử dụng đất của công trình hiện hữu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0983016201
challenges-icon chat-active-icon