Tổng hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản hướng dẫn, văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực PCCC và hệ thống báo cháy.

Tiêu chuẩn – Quy chuẩn

TCVN 3890 2023

TCVN 3890:2023 – Trang bị phương tiện PCCC cho nhà và công trình

01/03/2023

Ngày 28.02.2023, Bộ KHCN ban hành TCVN 3890:2023 thay thế cho tiêu chuẩn cũ áp dụng từ năm 2009.  Trong đó có nhiều điểm mới...

FireSmart AI video smoke detector

TCVN 7568 – PHẦN 29: ĐẦU BÁO CHÁY VIDEO – YÊU CẦU KỸ THUẬT

06/01/2023

(Dự thảo lần 2)   1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN

TCVN 7568-15:2015 ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN KHÓI VÀ CẢM BIẾN NHIỆT

19/04/2019

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-15:2015 Fire detection and alarm systems -- Part 15: Point-type fire detectors using smoke and heat sensors Lời nói đầu TCVN 7568-15:2015 hoàn toàn...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN

TCVN 7568-14:2015 PHẦN 14: THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÁC HỆ THỐNG BÁO CHÁY

19/04/2019

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-14:2015 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 14: THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÁC HỆ THỐNG BÁO...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN

TCVN 7568-13:2015 TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG HỆ THỐNG

19/04/2019

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-13:2015 (ISO 7240-13:2005) HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 13: ĐÁNH GIÁ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG HỆ...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN

TCVN 7568-11:2015 PHẦN 11: HỘP NÚT ẤN BÁO CHÁY

19/04/2019

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-11:2015 (ISO 7240 11:2011) Fire detection and alarm systems - Part 11: Manual call points   Lời nói đầu TCVN 7568-11:2015...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN

TCVN 7568-10:2015 PHẦN 10: ĐẦU BÁO CHÁY LỬA

19/04/2019

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-10:2015 (ISO 7240-10:2012) HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 10: ĐẦU BÁO CHÁY LỬA KIỂU ĐIỂM Fire detection and alarm systems...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN

TCVN 7568-9:2015 ĐÁM CHÁY THỬ NGHIỆM CHO CÁC ĐẦU BÁO CHÁY

19/04/2019

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-9:2015 (ISO/TS 7240-9:2012) HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 9: ĐÁM CHÁY THỬ NGHIỆM CHO CÁC ĐẦU BÁO CHÁY Fire detection...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN

TCVN 7568-8:2015 CẢM BIẾN CACBON MONOXIT KẾT HỢP VỚI CẢM BIẾN NHIỆT

19/04/2019

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-8:2015 (ISO 7240-8:2014) HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 8: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN CACBON MONOXIT...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN

TCVN 7568-7:2015 PHẦN 7: ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐIỂM

18/04/2019

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-7:2015 (ISO 7240-7:2011) HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 7: ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG ÁNH SÁNG, ÁNH...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN

TCVN 7568-6:2013 PHẦN 6: ĐẦU BÁO CHÁY KHÍ CO

18/04/2019

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-6:2013 (ISO 7240-6:2011) HỆ THỐNG BÁO CHÁY – PHẦN 6: ĐẦU BÁO CHÁY KHÍ CAC BON MONOXIT DÙNG PIN ĐIỆN HÓA...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-5:2013

TCVN 7568-5:2013 PHẦN 5: ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM

12/04/2019

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-5:2013 (ISO 7240-5:2003) Fire detection and alarm systems – Part 5: Point-type heat detectors Lời nói đầu TCVN 7568-5:2013 hoàn toàn...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-5:2013

TCVN 7568-4:2013 PHẦN 4: THIẾT BỊ CẤP NGUỒN

12/04/2019

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-4:2013 Fire detection and alarm systems - Part 4: Power supply equipment Lời nói đầu TCVN 7568-4:2013 hoàn toàn tương đương...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-5:2013

TCVN 7568-3:2015 PHẦN 3: THIẾT BỊ BÁO CHÁY BẰNG ÂM THANH

11/04/2019

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-3:2015 (ISO 7240-3:2010) Fire detection and alarm systems - Part 3: Audible alarm devicesLời nói đầu TCVN 7568-3:2015 hoàn toàn tương...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-5:2013

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-2:2013 PHẦN 2: TRUNG TÂM BÁO CHÁY

10/04/2019

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-2:2013 (ISO 7240-2:2003) Fire detection and alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment Lời nói đầu TCVN 7568-2:2013 hoàn...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-1:2006

TCVN 7568-1:2006 PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG VÀ ĐỊNH NGHĨA

09/04/2019

Fire detection and alarm system- Part 1: General and definitions   Lời nói đầu TCVN 7568-1 : 2006 hoàn toàn tương đương ISO 7240-1 :...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7568-1:2006

TCVN 7568-12:2015 ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐƯỜNG TRUYỀN SỬ DỤNG CHÙM TIA CHIẾU QUANG HỌC

08/04/2019

  Lời nói đầu TCVN 7568-12:2015 hoàn toàn tương đương ISO 7240-12:2014. TCVN 7568-12:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21, Thiết...