ລະບົບເຕ ື ອນໄພໄຟໄໝ້ ແບບໄຮ້ສາຍ – FireSmart – ຫວຽດນາມ

ລະບົບເຕື ອນໄພໄຟໄໝ້ ແບບໄຮ້ ສາຍ ແມ່ ນວິ ີ ທການໃໝ່ ີ ່ ທພັດທະນາມາຈາກລະບົບເຕື ອນໄພ ແບບດັ ້ງເດີ ມ. ໂດຍການໃຊ້ ເທັ ກໂນໂລີຢໄຮ້ສາຍເພື ່ ອກວດຈັບ ແລະ ເຕື ອນໄພກ່ ຽວກັບຄວາມສ່ ຽງ ຂອງການເກີ ດໄຟໄໝ້.

FireSmart ເປັ ນຜູ ້ ຜະລິ ດລະບົບເຕື ອນໄພໄຟໄໝ້ ແບບໄຮ້ ສາຍຈາກຫວຽດນາມ ພວກເຮົ າຍິ ນດີ ຕ້ອນຮັບຜູ ້ີ ່ ທສົນໃຈຢາກເປັ ນຕົວແທນຈໍ າຫນ່ າຍໃນລາຊະອານາຈັກໄທ. ກະລຸ ນາຕິ ດຕໍ ່ ພວກເຮົ າທີ ່ ເບີ ໂທລະສັບ (WhatsApp): +84.934.630.366

ິ ຍນດີ ຕ້ອນຮັບທຸ ກທ່ ານທີ ່ ມາຢ້ ຽມຢາມໂຮງງານຂອງພວກເຮົ າຢູ່ ຮ່ າໂນ້ຍ. ຫວຽດນາມ*

ສາລະບານ ມາດຕະຖານສາກົນກ່ ຽວກັບລະບົບສັນຍານເຕື ອນໄພໄຟໄໝ້ ແບບໄຮ້ສາຍ ການເຮັ ດວຽກຂອງລະບົບເຕື ອນໄພໄຟໄໝ້ີ ່ ທໃຊ້ລະບົບສາຍສົ ່ ງໄຮ້ສາຍ ຫຼັ ກການເຮັ ດວຽກ ແລະ ແຜນຜັງການວາງອຸ ປະກອນ: ໍ ຂ້ ໄດ້ປຽບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດເມື ່ ອປຽບທຽບກັບອຸ ປະກອນໃຊ້ສາຍແບບເກົ ່ າ ອົງປະກອບພື ້ ນຖານຂອງລະບົບເຕື ອນໄພໄຟໄໝ້ ແບບໄຮ້ສາຍ ມາດຕະຖານສາກົນກ່ ຽວກັບລະບົບສັນຍານເຕື ອນໄພໄຟໄໝ້ ແບບໄຮ້ສາຍ ໃນສະຫະລັດອາເມລິ ກາ, ມາດຕະຖານ NFPA 72 ຖື ກຍອມຮັບວ່ າອຸ ປະກອນເຕື ອນໄພໄຟໄໝ້ ແບບໄຮ້ສາຍສາມາດຮັບປະກັນການເຮັ ດວຽກຂອງລະບົບເຕື ອນໄພໄຟໄໝ້ ແລະ ການສື ່ ສານສຸ ກ ເສີ ນໄດ້ ຢ່ າງຖື ກຕ້ ອງ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ, ເຊິ ່ ງລວມເຖິ ງການໃຊ້ ງານ, ການຕິ ດຕັ ້ງ, ການກວດ ສອບ, ການທົດລອງ ແລະ ການໍ ບາລຸ ງຮັກສາຂອງລະບົບ. ມາດຕະຖານນີ ້ ໄດ້ ຖື ກສ້ າງຕັ ້ງຂຶ ້ ນໂດຍ ສະມາຄົມປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ ແຫ່ ງຊາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິ ກາ. ມາດຕະຖານເອີ ຣົບ EN 54 – Part 25, ເຊິ ່ ງທຽບເທົ ່ າກັບມາດຕະຖານສາກົນ ISO 7240, ຍັງປະ ເມີ ນວ່ າອຸ ປະກອນໄຮ້ສາຍ ແລະ ໃຊ້ສາຍແມ່ ນມີ ປະສິ ດທິ ພາບເທົ ່ າທຽມກັນແຕ່ ຈະມີ ຄວາມແຕກ

ເຄື່ອງແຈ້ງເຕືອນໄຟບໍ່ມີສາຍ FireSmart - ຫວຽດນາມ
ເຄື່ອງແຈ້ງເຕືອນໄຟບໍ່ມີສາຍ FireSmart – ຫວຽດນາມ

ຕ່ າງກັນບາງຢ່ າງໃນຂໍ ້ ກໍ ານົດດ້ ານວິ ຊາການກ່ ຽວກັບເສັ ້ ນທາງການສົ ່ ງຂໍ ້ ມູ ນ ແລະ ແຫຼ່ ງພະລັງງານ ເພື ່ ອເຮັ ດໃຫ້ອຸ ປະກອນຕ່ າງໆເຮັ ດວຽກ. ການເຮັ ດວຽກຂອງລະບົບເຕື ອນໄພໄຟໄໝ້ີ ່ ທໃຊ້ລະບົບສາຍສົ ່ ງໄຮ້ສາຍ ລະບົບສັນຍານເຕື ອນໄຟໄຮ້ສາຍເຮັ ດວຽກໂດຍການເຊື ່ ອມຕໍ ່ ກັບຕູ້ຄວບຄຸ ມສັນຍານເຕື ອນ ສູ ນກາງທີ ່ ມີ ເຄື ່ ອງກວດຈັບຄວັນໄຟແລະຄວາມຮ້ອນ, ປຸ່ ມກົດເຕື ອນໄພສຸ ກເສີ ນ, ກະດິ ່ ງເຕື ອນໄພ, ໄຟສັນຍານເຕື ອນໄພ ແລະ ອົງປະກອບອື ່ ນໆ; ຜ່ ານສັນຍານໄຮ້ສາຍ ອົງປະກອບເຫ່ ົຼ ານີ ້ ເຊື ່ ອມຕໍ ່ ກັບ ແຜງຄວບຄຸ ມສູ ນກາງໂດຍໃຊ້ ໂປໂຕຄອນການສື ່ ສານເພື ່ ອສົ ່ ງ ແລະ ຮັບສັນຍານກ່ ຽວກັບ ສະຖານະຂອງອຸ ປະກອນໃນລະບົບຢ່ າງຕໍ ່ ເນື ່ ອງ. ສາມາດບົ ່ ງບອກສະຖານະທົ ່ ວໄປໄດ້ດັ ່ ງນີ ້ : – ສະພາບການເຮັ ດວຽກປົກກະຕິ – ສູ ນເສຍເຄື ່ ອງກວດຈັບ ຫືຼ ເຄື ່ ອງກວດຈັບບໍ ່ ເຮັ ດວຽກ – ການເຊື ່ ອມຕໍ ່ ພື ້ ນດິ ນຜິ ດພາດ – ໄຟ AC ຜິ ດປົກກະຕິ ຫືຼ ແຫຼ່ ງຈ່ າຍໄຟ DC ມີ ບັນຫາ. – ສັນຍານເຕື ອນຄວັນໄຟີ ທເກີ ນຂີ ດຈໍ າກັດຄວາມປອດໄພ – ສັນຍານເຕື ອນສໍ າລັບຄວາມຮ້ອນີ ທເກີ ນກວ່ າຂີ ດຈໍ າກັດ ຫືຼ ຄວາມຮ້ອນເພີ ່ ມຂຶ ້ນແບບຜິ ດ ປົກກະຕິ . ຫຼັ ກການເຮັ ດວຽກ ແລະ ແຜນຜັງການວາງອຸ ປະກອນ: – ຕູ້ຄວບຄຸ ມສູ ນກາງ WCP-2 ເຊື ່ ອມຕໍ ່ ໂດຍກົງກັບເຄື ່ ອງກວດຈັບຄວັນໄຟ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ ແບບໄຮ້ສາຍ – ຕູ້ ຄວບຄຸ ມສູ ນກາງ WCP-2 ເຊື ່ ອມຕໍ ່ ໂດຍກົງກັບເຄື ່ ອງກວດຄວັນໄຟ ແລະ ເຄື ່ ອງກວດຈັບ ຄວາມຮ້ອນແບບໄຮ້ສາຍ ຫືຼ ໂມດູ ນທີ ່ ສາມາດກໍ ານົດທີ ່ ຕັ ້ງໄດ້ ເຊິ ່ ງຕິ ດຕັ ້ງພາຍໃນລັດສະໝີ 20 ແມັ ດ, ສາມາດທະລຸ ຜ່ ານໄດ້ 2ຊັ ້ນຄອນກຣີ ດ ຫືຼ 3 ຝາິ ດນຈີ ່ . – ຕູ້ ຄວບຄຸ ມສູ ນກາງ WCP-2 ສາມາດເຊື ່ ອມຕໍ ່ ໄດ້ ເຖິ ງ 300 ອຸ ປະກອນ ສາມາດຕິ ດຕັ ້ງໄດ້ກັບ ອຸ ປະກອນເຕື ອນໄພຫຼ າຍປະເພດໂດຍຜ່ ານໂມດູ ນກວດຈັບ

– ອຸ ປະກອນສອງອັນໃນລະບົບສາມາດເຊື ່ ອມຕໍ ່ ກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດຜ່ ານຝາຄອນກຣີ ດ, ຝາດິ ນຈີ ່ ຫືຼ ກະຈົກແກ້ວໄດ້ ໃນໄລຍະ 20 ແມັ ດ – ເຄື ່ ອງກວດຈັບທີ ່ ຢູ່ ໄກຈາກຕູ້ຄວບຄຸ ມສູ ນກາງຈະເຊື ່ ອມຕໍ ່ ກັບກ່ ອງ cluster ີ ່ ທໃກ້ີ ່ ທສຸ ດໂດຍ ອັດຕະໂນມັດ. ກ່ ອງ cluster ຈະເຮັ ດໜ້ າທີ ່ ເປັ ນຕົວເລີ ່ ມສົ ່ ງສັນຍານ, ໂດຍການສົ ່ ງສັນຍານ ຈາກເຄື ່ ອງກວດຈັບໄປຫາຕູ້ຄວບຄຸ ມສູ ນກາງ. – ອຸ ປະກອນໃນເຄື ອຂ່ າຍຈະເຊື ່ ອມຕໍ ່ ກັນອັດຕະໂນມັດໂດຍໍ ່ ບໍ ຈາເປັ ນຕ້ອງກໍ ານົດເສັ ້ ນທາງ ການສົ ່ ງຂໍ ້ ມູ ນ. – ກ່ ອງ cluster ີ ່ ທຢູ່ ໄກ ຈະສົ ່ ງສັນຍານໃນເຄື ອຂ່ າຍ ແລະ ກ່ ອງ cluster ໂຕ່ ື ອນໆ ເມື ່ ອໄດ້ ຮັບ ສັນຍານນີ ້ ຈະສົ ່ ງສັນຍານກັບຄື ນໄປຫາຕູ້ຄວບຄຸ ມສູ ນກາງ. – ໃນເຂດທີ ່ ໍ ່ ບຕ້ອງໃຊ້ກະດິ ່ ງເຕື ອນໄພ ຫືຼ ປຸ່ ມກົດເຕື ອນໄພສາມາດໃຊ້ ໂມດູ ນ WBM ເປັ ນຕົວ ເລີ ່ ມສົ ່ ງສັນຍານເຮັ ດໜ້ າທີ ່ ຮັບສັນຍານຈາກເຄື ່ ອງກວດຈັບ ແລະ ສົ ່ ງສັນຍານກັບຄື ນໄປຕູ້ ຄວບຄຸ ມສູ ນກາງໂດຍຜ່ ານເຄື ອຂ່ າຍ. ໍ ຂ ້ ໄດ້ປຽບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດເມື ່ ອປຽບທຽບກັບອຸ ປະກອນໃຊ້ສາຍແບບເກົ ່ າ ລະບົບສັນຍານເຕື ອນໄພໄຟໄໝ້ ແບບໄຮ້ ສາຍ ມີ ໍ ຂ້ ໄດ້ ປຽບຫຼ າຍຢ່ າງຫຼ າຍກວ່ າລະບົບ ສັນຍານເຕື ອນໄພໃຊ້ສາຍແບບເກົ ່ າ ເຮັ ດໃຫ້ລະບົບນີ ້ ເປັ ນທາງເລື ອກທີ ່ ເປັ ນທີ ິ ນຍົມໍ ສາລັບອາຄານ ສູ ງໍ ່ ບເກີ ນ 10 ຊັ ້ນ ຫືຼ ສະຖານທີ ່ ກໍ າລັງກໍ ່ ສ້າງ ແລະ ໍ ນາໃຊ້ຢູ່ ໃນປັດຈຸ ບັນ. – ໍ ຂ້ ທໍ າອິ ດ ແລະ ໍ ສາຄັນທີ ່ ສຸ ດ ຄວາມງ່ າຍໃນການຕິ ດຕັ ້ງແມ່ ນເປັ ນຂໍ ້ີ ດອັນດັບໜຶ ່ ງຂອງ ລະບົບນີ ້ ເພາະໍ ່ ບໍ ຈາເປັ ນຕ້ອງວາງສາຍໄຟ, ຕັດຝາ ຫືຼ ເຈາະເພດານ. ີ ນ້ ໍ ່ ບແມ່ ນພຽງແຕ່ ຫຼຸ ດຜ່ ອນເວລາໃນການກໍ ່ ສ້າງ; ແຕ່ ຍັງຮັບປະກັນຄວາມສະອາດພາຍໃນເຮື ອນ ແລະ ປະຢັດ ເຖິ ງ 90% ຂອງຄ່ າແຮງງານສໍ າລັບການຕິ ດຕັ ້ງ. ນອກີ ນ້ ຍັງສາມາດຂະຫຍາຍ ຫືຼ ຍ້ າຍອຸ ປະກອນໄດ້ ງ່ າຍເມື ່ ອມີ ຄວາມໍ ຈາເປັ ນ, ເພີ ່ ມ ຄວາມສະດວກໃນການຈັດແຈງພື ້ ນທີ ່ ໃໝ່ , ການແບ່ ງຫ້ ອງ ຫືຼ ພື ້ ນທີ ່ ເຮັ ດວຽກໃນສ່ ວນ ຕ່ າງໆພາຍໃນອາຄານ. – ນອກຈາກນັ ້ນ, ລະບົບເຕື ອນໄພໄຟໄໝ້ ແບບໄຮ້ ສາຍຍັງມີ ຄວາມສາມາດໃນການ ລວບລວມລະບົບໄດ້ສູ ງ ສາມາດເຊື ່ ອມຕໍ ່ ແບບິ ດິ ຈຕອນກັບລະບົບຄວາມປອດໄພອື ່ ນໆໃນ ອາຄານ, ສ້ າງລະບົບຄວາມປອດໄພທີ ່ ຄົບວົງຈອນ. ການນໍ າໃຊ້ ເຕັ ກໂນໂລີຢໄຮ້ສາຍຍັງຊ່ ວຍ ຫຼຸ ດຜ່ ອນການຢຸ ດເຮັ ດວຽກແບບກະທັນຫັນໄດ້ , ຊ່ ວຍໃຫ້ ລະບົບ BMS ແລະ ລະບົບເຕັ ກນິ ກ ແລະ ເຄື ່ ອງຈັກໄຟຟ້ າອື ່ ນໆ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ຢ່ າງໄວວາ ແລະ ເຮັ ດວຽກໄດ້ ຢ່ າງມີ ປະສິ ດທິ ພາບເມື ່ ອມີ ໄຟໄໝ້ ເກີ ດຂຶ ້ ້ ນ. – ເຕັ ກໂນໂລີຢໃນປັດຈຸ ບັນ ຊ່ ວຍໃຫ້ ການຕິ ດຕາມ ແລະ ໍ ບາລຸ ງຮັກສາລະບົບມີ ຄວາມ ສະດວກສະບາຍຫຼ າຍຂຶ ້ ນ, ດ້ ວຍຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບໄດ້ຈາກໄລຍະໄກ ແລ

ການແຈ້ ງເຕື ອນລ່ ວງໜ້ າກ່ ຽວກັບສະຖານະ ຫືຼ ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ າງໆ, ຊ່ ວຍຮັກສາ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຢ່ າງຕໍ ່ ເນື ່ ອງ ເຊິ ່ ງລະບົບໃຊ້ສາຍແບບເກົ ່ າບໍ ່ ສາມາດເຮັ ດໄດ້ . ອົງປະກອບພື ້ ນຖານຂອງລະບົບເຕື ອນໄພໄຟໄໝ້ ແບບໄຮ້ສາຍ – ເຄື ່ ອງກວດຈັບຄວັນໄຟແບບໄຮ້ສາຍ WSD-2 ເປັ ນເຄື ່ ອງກວດຈັບຄວັນີ ທໃຊ້ ເຊັ ນເຊີ ແສງທີ ່ ມີ ການຕອບສະໜອງໄວຕໍ ່ ກັບເຜົ າໄໝ້ ີ ່ ທ ສາມາດສົ ່ ງຜົນກະທົບຕໍ ່ ການດູ ດຊຶ ມ ຫືຼ ການກະຈາຍຂອງຮັງສີ . ການອອກແບບພິ ເສດຂອງຕົວ ເຄື ່ ອງກວດຈັບຊ່ ວຍໃຫ້ສາມາດກວດຈັບໄຟໄໝ້ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫືຼ ໄຟໄໝ້ ີ ່ ທລຸ ກລາມໄດ້ຢ່ າງວ່ ອງໄວ ພ້ ອມທັງຫຼຸ ດຜ່ ອນການແຈ້ ງເຕື ອນທີ ່ ໍ ່ ບຕ້ ອງການ ແລະ ໍ ່ ບຖື ກຕ້ ອງ. ແບັ ດເຕີ ີ ່ ຣີ ່ ທລວມຢູ່ ໃນຕົວ ເຄື ່ ອງສາມາດໃຊ້ ງານໄດ້ ດົນກວ່ າ 03ີປ, ຖ້ າໍ ່ ບມີ ສັນຍານແຈ້ ງເຕື ອນໃດໆຫຼັ ງຈາກ 03 ີປ ໍ ຈາເປັ ນ ຕ້ ອງປ່ ຽນແບັ ດເຕີ ີ ່ ຣໃໝ່ ກ່ ອນທີ ່ ແບດເຕີ ີ ຣຈະໝົ ດປະມານ 2 ເດື ອນ, ເຄື ່ ອງກວດຈັບຈະສົ ່ ງ ສັນຍານເຕື ອນດ້ວຍແສງ ແລະ ສຽງເພື ່ ອແຈ້ງເຕື ອນວ່ າແບັ ດເຕີ ີ ່ ຣເຫືຼ ອໜ້ ອຍ. ເຄື ່ ອງກວດຄວາມຮ້ອນແບບໄຮ້ສາຍ – WHD-2 ເປັ ນເຄື ່ ອງກວດຈັບຄວາມຮ້ອນທີ ່ ເພີ ່ ມຂຶ ້ນທີ ່ ມີ ເຊັ ນເຊີ ຄວາມຮ້ອນແບບເອເລັ ກ ໂຕຣນິ ກ, ການອອກແບບພິ ເສດຂອງຕົວເຄື ່ ອງກວດຈັບຊ່ ວຍໃຫ້ມັນສາມາດກວດຈັບ ການເພີ ່ ມອຸ ນຫະພູ ມຈາກໄຟໄໝ້ ໄດ້ຢ່ າງໄວວາ ພ້ ອມທັງຫຼຸ ດຜ່ ອນການແຈ້ງເຕື ອນທີ ່ ໍ ່ ບ ຕ້ອງການ ແລະ ໍ ່ ບຖື ກຕ້ອງ. – ເຊື ່ ອມຕໍ ່ ແບບໄຮ້ສາຍກັບຕູ້ຄວບຄຸ ມສູ ນກາງ WCP-2 ແລະ ກະດິ ່ ງ FSBML-2, ໄຟສັນຍານ ແລະ ປຸ່ ມກົດເຕື ອນໄພ. – ແຈ້ງເຕື ອນເມື ່ ອອຸ ນຫະພູ ມສູ ງກວ່ າ 54°C ຫືຼ ອຸ ນຫະພູ ມເພີ ່ ມຂຶ ້ນສູ ງກ່ ວາ 8°C/ນາທີ . – ສາມາດຕິ ດຕັ ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ຢ່ າງງ່ າຍຜ່ ານຕູ້ຄວບຄຸ ມສູ ນກາງ ຫືຼ ອຸ ປະກອນເຄື ່ ອນທີ ່ ີ ທມີ ປຸ່ ມ reset ຢູ່ ໃນກະດານຄວບຄຸ ມ. – ສາມາດເຮັ ດວຽກໄດ້ ເຖິ ງວ່ າຕູ້ຄວບຄຸ ມສູ ນກາງຈະຢຸ ດເຮັ ດວຽກ ກະດິ ່ ງເຕື ອນໄພ, ໄຟສັນຍານ ແລະ ປຸ່ ມກົດເຕື ອນໄພໄຮ້ສາຍ. – FSMBL-2 ປະກອບມີ ກະດິ ່ ງເຕື ອນໄພ, ໄຟສັນຍານ ແລະ ປຸ່ ມກົດແຈ້ງເຫດໄຟໄໝ້ ສຸ ກເສີ ນ, ພາຍໃນກ່ ອງຈະມີ ແບັ ດເຕີ ີ ່ ຣໍ ສາຮອງ ແລະ ອຸ ປະກອນປ່ ຽນໄຟໃນຕົວ – ໃນການເຮັ ດວຽກໂດຍປົກກະຕິ ອຸ ປະກອນຈະເຊື ່ ອມຕໍ ່ ກັບແຫຼ່ ງຈ່ າຍໄຟ 220V AC – ແບັ ດເຕີ ີ ່ ຣຈະຖື ກ Charge ເມື ່ ອມີ ແຫຼ່ ງຈ່ າຍໄຟຫຼັ ກ ແລະ ພຽງພໍ ຕໍ ່ ການເຮັ ດວຽກເປັ ນເວລາ 24 ຊົ ່ ວໂມງ ໃນກໍ ລະນີ ຫາກເກີ ດໄຟດັບ.

ຕູ້ຄວບຄຸ ມສູ ນກາງລະບົບແຈ້ງເຕື ອນອັກຄີ ໄຟໄຮ້ສາຍ ເປັ ນອຸ ປະກອນທີ ່ ເຮັ ດຫນ້ າທີ ່ ເປັ ນຕົວກວດຈັບ ແລະ ຄວບຄຸ ມອຸ ປະກອນອື ່ ນໆໃນລະບົບ ພ້ ອມທັງເປັ ນບ່ ອນທີ ່ ຜູ ້ ໃຊ້ສາມາດດໍ າເນີ ນການເພື ່ ອບໍ ິ ລຫານຈັດການ ແລະ ຄວບຄຸ ມ.

F-COM ເປັນອຸປະກອນການສື່ສານເຫດການ, ມີຫນ້າທີ່ຂອງການຕິດຕາມລະບົບເຕືອນໄພໄຟ, ກະດານເຕືອນໄຟສູນກາງ, ອຸປະກອນເຕືອນໄຟທ້ອງຖິ່ນ, ໂມດູນຕິດຕາມກວດກາຫຼືອຸປະກອນເຕືອນໄຟອື່ນໆແລະການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງການຄຸ້ມຄອງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, FCOM ມີຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມ siren – ໄຟເຕືອນໄພໄຟເຊັ່ນດຽວກັນກັບອຸປະກອນ peripheral ອື່ນໆໃນລະບົບເຕືອນໄພໄຟ.

 

– ແຕ່ລະອຸປະກອນ FCOM ສາມາດຈັດການ 32 ແຜງຄວບຄຸມສັນຍານເຕືອນໄຟໄຫມ້ຫຼືເຄືອຂ່າຍຂອງອຸປະກອນເຕືອນໄຟທ້ອງຖິ່ນເຖິງ 50 ອຸປະກອນ;

 

– ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ FCOM​, ຊື່​ແລະ​ທີ່​ຢູ່​ແຕ່​ລະ​ຕູ້​ສູນ​ກາງ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​, ເຄື່ອງ​ກວດ​ສອບ​ໄຟ​ຫຼື​ປຸ່ມ​ກົດ​, ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ເຕືອນ​ໄຟ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໂດຍ​ຜ່ານ APP ໃນ​ໂທລະ​ສັບ​

ເຄື່ອງສົ່ງຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນໄຟ Fcom
ເຄື່ອງສົ່ງຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນໄຟ Fcom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0983016201
challenges-icon chat-active-icon